ประวัติการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรมะนาวหวาน

        
สถานีตำรวจภูธรมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี (เดิม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในที่ดินซึ่งมีราษฎร บริจาคให้ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา ตัวอาคารเป็นไม้2 ชั้น ใต้
ถุนสูง ชั้นบนเป็นไม้ต่อเมื่อปี พ.ศ.2541 ได้ถูกผลกระทบตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักจึงได้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
แห่งใหม่ขึ้นแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2542 ในที่ดินของ (ส.ป.ก.ลพบุรี) มีเนื้อที่ดินประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา ตั้งอยู่เลข
ที่ 150 หมู่ที่ 5 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตามแบบแปลนของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การบริการประชาชน 

ภาพเมื่อสถานีตำรวจภูธรมะนาวหวานตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.มะนาวหวาน ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
       
ประวัติหัวหน้าสถานี
สถานีตำรวจภูธรมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีนายตำรวจชั้นประทวนเป็นหัวหน้าต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
2532 หัวหน้าสถานีตำรวจมีตำแหน่งเป็นสารวัตรจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2554 ได้ปรับยกฐานะให้เป็นสารวัตรใหญ่
จนถึงปัจจุบัน และมีอำนาจทำการสอบสวนคดีอาญาและจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวม      3     ตำบล ดังนี้
     ตำบลมะนาวหวาน     8     หมู่บ้าน
     ตำบลน้ำสุด               9     หมู่บ้าน
     ตำบลห้วยขุนราม     11     หมู่บ้าน

สภาพของภูมิศาสตร์

       
สถานีตำรวจภูธรมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้นประมาณ 362 ตารางกิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ของ สภ.ต่างๆดังนี้
     1. ทิศเหนือติดต่ออยู่กับเขตพื้นที่ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
     2. ทิศใต้ติดต่อกับเขตพื้นที่ อำเภอหมวกเหล็ก และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
     3. ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตพื้นที่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
     4. ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตพื้นที่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี